Днес, 08.03.2023 г., беше открита строителна площадка  и определяне на строителна линия  и ниво на строежа…

Днес, 08.03.202 3г., беше открита строителна площадка  и определяне на строителна линия  и ниво на строежа на „ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (ФЕЦ) С МОЩНОСТ 798,97 kWp  В ПП С ИДЕНТИФИКАТОР 07332.64.678 ПО КК НА ГР.БЪЛГАРОВО, УПИ-VI-678, БИВШ МАСИВ 78, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.БЪЛГАРОВО, ОБЩИНА БУРГАС; ТРАФОПОСТ, ТИП БКТП 1×800 kVa-20/0,4 Kv  В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07332.64.678 КК НА ГР.БЪЛГАРОВО, ОБЩИНА БУРГАС“.

По процедура 00797-2022-0044Проектиране, доставка и изграждане на мрежова фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 800 KWp и нов БКТП, разположени в поземлен имот с идентификатор 07332.64.678 по Кадастралната карта на гр. Българово“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТЕХНОЕНЕРГОСТРОЙ ЕООД

 

 

Scroll to Top