Указания за придобиване на батерии по Национален план за възстановяване и устойчивост

Здравейте,

За да стартираме процедурата по придобиване на вашите батерии или както е прието да бъдат наричани тук локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия ЛСС, моля да се запознаете с накратко представените указания и задължителна информация, касаеща подготовка на проектното предложение по BG-RRP-4.032 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1)

Инвестиционната помощ се предоставя само за нови ЛСС, които се изграждат като част от комбинирани проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (вятърна и/или слънчева енергия) и за ЛСС („зад електромера“), когато и двата елемента представляват компоненти на една и съща инвестиция или когато ЛСС е свързано със съществуваща инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Важно е да се отбележи, че дружеството- кандидат трябва да е собственик на вэпросния съществуващ компонента за производство на електрическа енергия от ВИ /ФЕЦ/, чието строителството може да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. Работите по проекта по отношение на ЛСС не трябва са започнали преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура.

По- долу са представени накратко най- съществените изисквания по отношение на допустимия капацитет и мощност на ЛСС /Локални съоръжения за съхранение или Батерии/ и оценката на проектните предложения.Извели сме този синтезиран преглед, предвид сложните и в известна степен хаотично поднедени формулировки съотношения и зависимости, от съществено значение за класиране на проектното предложение, съответно фитатсирането му.

Накратко: Програмата разглежда ЛСС, като комплекс от Батерия и батериен инвертор, в едно с BMS /battery management system/. В случаите по- долу, когато се говори за мощност, това се отнася до мощността на батерийния инвертор, докато капацитета на батерията определя количеството енергия, която същата може да съхранява.

Бележка 1: Локалните мощности за съхранение (ЛСС) трябва да бъдат между 30% и 50% от инсталираната мощност на производствените мощности ВИ. ЛСС също трябва да зареждат най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база. ЛСС трябва да разполагат с полезен капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2).

В най общ план така формулираните изисквания указват на мощност на батерийния инвертор, която е минимум 30% и максимум 50 % от инсталираната АС /инверторна/ мощност на ФЕЦ. Иначе казано ако централата е 1 MWp, то батерийния инвертор може да е с мощност не по малко от 300 и не повече от 500 kW. От друга страна изискването да зареждат най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ има за цел да постави горна граница на капацитета на батерията и в общи линии това означава, че батерията може да е около 3 пъти мощността на инвертора, или в конкретния пример 1,5 MWh. Изискването за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2) пък обуславя минимален капацитет на батерията от поне 2 пъти мощността на инвертора или 1 MW в конкретния случай.

Въз основа на горните зависимости може да се направи обоснован извод и по отношение на ФЕЦ, допустими кандидати по настоящата процедура /Покана 1/, въз основа на критерия инсталирана АС мощност. За допустими следва да бъдат считани ФЕЦ, чийто строителството е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023, с инсталирана АС мощност не по- малко от 400 kW и максимална мощност от 6MW. Това е категоричната логика, изведена от заложените по процедурата съотношения и зависимости на електро и енергийни величини, като единствения абзац в противовес на това заключение е в раздела от документацията, касаещ индикатори, свързани с изпълнението на предложенията за изпълнение на инвестиции, за изпълнението и отчитането на които Министерството на енергетиката ще следи:

ВАЖНО: "Инсталирана мощност" е номиналната променливотокова мощност (АС мощност) на електрическа централа или на съоръжението за съхранение на електрическа енергия, която се измерва в MW или kW.

Допускаме, че това уточнение касае единствено отчитането на въпросните индикатори, но въпреки това сме задали официален въпрос на страницата на Министерство на енергетиката. В случай, че не се окажем прави е възможно долния праг по отношение на инсталирана АС мощност да е не по- малко от 200 kW. До уточняване на въпросния минимален праг, моля да подавате за изпълнение единствена проекти за ФЕЦ с инсталирана АС мощност от над 400 kW!

Няма ограничение за броя подадени проекти от един кандидат и/или група свързани лица, стига общия размер на заявеното финансиране да не надвишава максимален размер на финансиране за предложение за един проект за едно предприятие – до 35 854 000 лева.

Бележка 2: Оценката на допустимите проекти се базира на съотношението на поискана безвъзмездна помощ за ЛСС към MW производствена мощност.

При равен резултат по-високо се класира проект с по-голяма производствена мощност ВИ.

При равен резултат се оценява площта, необходима за ЛСС в кв.м. (по-малко площ – по-добро класиране).

При равен резултат по-ранно подаден проект се класира преди по-късно подаден проект.

За стартиране на работите по изработка на проектното Ви предложение, като първа стъпка е необходимо да ни предоставите игформация за дружеството- кандидат, описана в приложения по- долу въпросник.

Моля, в случай че данните надвишават 5МБ, да бъде изпращан линк за сваляне на архивиран файл, качен на www.dox.bg или www.wetransfer.com .

Необходимата за попълване информация за клиенти на групата ТЕХНОЕНЕРГОСТОРОЙ е до т.6 вкл. С останалите данни разполагаме служебно.

Запитване

Въпрос / искане на данни Данни
1 ЕИК на дружеството
2 Справка за предприятието във формата на НСИ за 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г. (ако е съставена)
3 ОПР във формата на НСИ за 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г. (ако е съставена)
4 Баланс във формата на НСИ за 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г. (ако е съставена)
5 Размер на собствения капитал за 2022 г. и 2023 г. в лв. (ако е съставен баланс)
6 Структура на дружествените дялове/акционерния капитал на дружеството през 2022 г. и 2023 г. (съдружник – ЕИК и дялово участие в %)
7 Потвърждение, че ако строителството на производствените мощности ВИ (или разширението с добавяне на нови мощности ВИ) е започнало, това се е случило след 12.02.2021 г. и производствените ВИ не са въведени в експлоатация преди 01.01.2023 г., ако са въведени в експлоатация (ДА/НЕ)
8 Налични документи (ДА/НЕ) (или получаване до датата на кандидатстване):
8.1 • Влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда: i) че не се изисква екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ; или ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и договор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ (доказателства, които се предоставят при подаване на заявлението: заверено копие от решение/я на компетентния орган по околна среда)
8.2 • заверено копие от валидно становище за присъединяване (в случите по чл.26а, ал. 2 от ЗЕВИ) или валиден предварителен договор или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ.
9 Размер на инсталираната AC производствена мощност ВИ (слънчева или вятърна енергия) в KW или MW
Имена: Телефон:

    Scroll to Top