ФАЗА I.

Консултантски и устройствени процедури

Предпроектно проучване

Даваме точна оценка за възможността за реализация на инвестиционното намерение изобщо. Отчитаме сложността на изпълнението /проектно- устройствено и техническо/, сроковете и стойността му. Проучваме детайлно климатичните характеристики и ослънчаването на региона чрез сателитна софтуеърна интерполация на данни. Изпълняваме 3D симулация на база 365 дневно почасово огряване на панелите, при моделиране ефектите от хоризонта, предоставяща точен прогнозен добив на енергия. Обективизираме резултатите в Идеен инвестиционен проект с финансово- икономически анализ на инвестицията и нейната доходност. Следим политиките и тенденции в развититето на националния и единния Европейски енергиен пазар и инкорпорираме в проекта евентуалните им борсови отражения.

Устройствени процедури

Включват изменение на общите и подробни устройствени планове и отразяването им в кадастралните регистри. Целта е за устройствената зона и съответния имот да бъде отредено  производствено предназначение, съответно електоенергийно производство. Това позволява на главния архитект да издаде виза за проектиране за ФЕЦ, задължителен елемент от последващото заявление за проучване на условията за присъединяване.

Становище за присъединяване

В случаите на централи с инсталирана мощност до 5 MWp, заявлението се подава към съответния оператор на мрежи „средно напрежение“ /ЕВН, Еврохолд, Енергопро/. При централи с инсталирана мощност от над 5 MWp, заявлението се подава директно към националния оператор на мрежи „високо напрожоние“- ЕСО. Извършваме пълно инженерно проучване за наличието и капацитета на преносните и покачващи съоръжения на съответнаото ЕРП /ЕСО/ в района. Така можем с точност да прогнозираме размера на инвестицията, включително разходите за външна връзка и БКТП, които ще бъдат възложени на инвеститора, по силата на полученото становище за присъединяване и приложения към него предварителен договор за присъединяване.

Интересувате се от изграждане на фотоволтаична централа?

Изпратете ни запитване за повече информация.

Scroll to Top