ФАЗА II.

Проектиране и проектно кредитиране

Проектиране и съгласуване на инвестиционния проект

Изработваме инвестиционен проект във фаза „Работен“ за ФЕЦ  и втори такъв за външна кабелна връзка, в случай, че точката за присъединяване е извън границите на имота, предмет на инвестиционното намерение. Когато становището предвижда изграждане на собствена на инвеститора бетонна комплектна трансформаторна подстанция /БКТП/, изработваме проект за въпросната/ите. След комплексното им приключване, внасяме съответните проектни части за съгласуване от присъединяващото ЕРП, РИОСВ, службите по пожарна безопасност и при необходимост други оператори и доставчици на комуникационни услуги. Указваме пълна логистична подкрепа до получаване на необходимите съгласувателни писма. Гаранция за това е изключителното качество на проектиране, постигнато в следствие на дългогодишната сработка на инженерния екип на ТЕХНОЕНЕРГОСТРОЙ.

Банково кредитиране

Предоставяме актуални данни за условията, изискуемите обезпечения и лихвените проценти на водещите банки в България. Изключително улеснение при отпускане на кредита е изработения от нас Идеен инвестиционен проект, съдържащ подробен разчет на произведената енергия, включително финансово- икономически анализ на инвестицията и нейната доходност. Информацията във въпросният доклад покрива всички технически и финансови изисквания на кредитните отдели, разглеждащи отправените искания В допълнение на това предоставяме допълнителни преференции при провеждане на преговорите с Уникредит булбанк, ОББ, Райфайзен банк и БАКБ. Съгласно правилата за кредитиране на търговските банки, усвояването на кредита става достъпно при наличие на влязло в сила Разрешение за строеж /РС/.

Разрешение за строеж

Провеждаме текущи разговори с главните архитекти на общините при подготовката на инвестиционните проекти за уточняване на конкретните протоколи и специфики по разрешаване на строителството на ФЕЦ. Това се налага поради традиционно различните административни практики по прилагане на нормативната база в тази сфера, както и предвид динамиката на изменение на самата нормативна база. Предварителното съгласуване на отделните проекти за ФЕЦ, БКТП и външни връзки, допринасят за скоростното обработвене на преписките и установеност на съдържанието и сроковете при издаване на РС. Издаденото в срок РС гарантира навременно и безпроблемно усвояване на кредита, от една страна и постигането на сроковете по предварителния договор с присъединяващото ЕРП, от друга.

Интересувате се от изграждане на фотоволтаична централа?

Изпратете ни запитване за повече информация.

Scroll to Top